Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltető:
Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 – Szekszárd, Munkácsy u. 8/a
Adószám: 14878134-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-007408
Bejegyezte: Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága (Tolna Megyei Törvényszék Cégbírósága)

Elérhetőségek:
Mobil ügyfélszolgálat (munkanapokon 8-17 óráig):20/951 06 87
e-mail: info[kukac]mezeskalacs[pont]hu

Az internetes tárhelyet biztosítja:
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.)
+36 (30) 5987210 ugyfelszolgalat[kukac]webhosticon.hu

Csomagolás:
Valamennyi fizikai árunkat (termékünket) fóliahegesztéssel lezárt BOPP tasakba csomagoljuk, és a törvényi előírásoknak megfelelően címkézzük. Egyes áruknál (termékeknél) lehetőség van díszcsomagolás kérésére is. Előfordulhat, hogy Ön nem szeretné, ha mézeskalács figuráink darabonként címkézve lennének (pl. esküvői mézeskalácsok esetén). Kérjük, ebben az esetben a megrendelés megjegyzés rovatában tüntesse fel, hogy nem kér címkézést. Ilyenkor nem fogjuk darabonként címkézni a mézeskalácsokat, hanem a mézeskalácsok mellé mellékelünk egy leírást, mely az áru (termék) címkéjének szövegét tartalmazza.

Fizetési lehetőségek:
Utánvétes fizetés: Fizetés készpénzben a futárnak a csomag átvételekor.
Bankkártya vagy Barion egyenleg: Biztonságos és kényelmes fizetés Bankkártyával vagy Barion tárcával. Működik előre feltöltött e-pénz egyenlegről, kártya nélkül is. 100% Magyar.
100% biztonságos és villámgyors.
A bankkártya adatait NEM ITT, hanem a Barion oldalán kell megadnia.
A Barion Payment Zrt., tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | Intézmény azonosító: 25353192

Szerződés
A webáruházunkból küldött, visszaigazolt megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven köttetik.
A szerződés akkor lép hatályba, amikor megrendeléséről megkapta a visszaigazolást, melyet rendszerünk azonnal és automatikusan kiküld.
A szerződéseket nem iktatjuk, de a teljesítést követően 6 hónapig megőrizzük, majd töröljük. A törlésig a szerződésről az Ön kérésére a rendelésszám alapján email-ben másolatot küldünk.

FONTOS: ha nem látja postafiókjában a visszaigazolást, kérjük, ellenőrizze a spam-ek között is, mert egyes szolgáltatók túl érzékenyre állított spam szűrői kiszűrhetik levelünket. Amennyiben nem kapna visszaigazolást, mindenképpen jelezze felénk, mert ez utalhat az internetes szolgáltatás pillanatnyi hibájára, és ebből fakadóan az is előfordulhat, hogy rendelését nem kaptuk meg. Ha nem kapna vásárlásáról visszaigazolást, kérjük, jelezze felénk!

Panaszkezelés, vitarendezés
Amennyiben Ön, mint fogyasztó azt tapasztalja, hogy a Petrits Mézeskalács kft nem a jogszabályi előírásoknak, szerződéses feltételekben leírtaknak, szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette a szerződést, kellék és áruszavatossági (termékszavatossági) igényét, panaszával első sorban a vállalkozásunkhoz fordulhat.
Panaszával megkereshet bennünket postai úton vagy személyesen székhelyünkön, valamint telefonon és e-mailben a fenti elérhetőségeinken.
Amennyiben a vállalkozásunk dokumentáltan elutasította igényét, vita keletkezett a két fél között, akkor a Ön igénye jogosságának megítélése végett fordulhat a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez, vagy a bírósághoz.
A Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye szerinti békéltető testület címe, elérhetősége: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Megyei Békéltető Testület. 7100 Szekszárd. Arany János u. 23-25. Telefon (+36)74/411-661; Fax: (+36)74/411-457; e-mail: kamara@tmkik.hu

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljukl. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontokról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek adjuk,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek megküldjük legkésőbb 30 napon belül megküldjük.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a 1997. évi CLV. törvény szerint tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Petrits Mézeskalács Kft – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozásunk indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Petrits Mézeskalács kft köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye szerinti békéltető testület címe, elérhetősége: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Megyei Békéltető Testület. 7100 Szekszárd. Arany János u. 23-25. Telefon (+36)74/411-661; Fax: (+36)74/411-457; e-mail: kamara@tmkik.hu
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

Online fogyasztói jogviták hatékony és bíróságon kívüli rendezésének eszköze az Onilne Vitarendezési Platform, mely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Kellékszavatosság, áruszavatosság (termékszavatosság) és jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd. Munkácsi u. 8/A) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást a Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Áruszavatosság (termékszavatosság)

A honlapon bemutatott és forgalmazott árukat a Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd, Munkácsi u. 8/A, további közvetlen elérhetőségeket lásd a Kapcsolat oldalon) gyártja. Így hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt is érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen esetben élhet Ön az áruszavatossági (termékszavatossági) jogával?
Ingó dolog (áru) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy áruszavatossági (termékszavatossági) igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt áruszavatossági (termékszavatossági) igénye alapján?
áruszavatossági (termékszavatossági) igényként Ön kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül az áru hibásnak?
Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön áruszavatossági (termékszavatossági) igényét?
Áruszavatossági (termékszavatossági) igényét Ön az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti áruszavatossági (termékszavatossági) igényét?
Áruszavatossági (termékszavatossági) igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját áruszavatossági (termékszavatossági) igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül áruszavatossági (termékszavatossági) kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül áruszavatossági (termékszavatossági) kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és áruszavatossági (termékszavatossági) igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Áruszavatossági (termékszavatossági) igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árukra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd. Munkácsi u. 8/A) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet alapján az említett kormányrendeletben foglalt eszközöket forgalmazó vállalkozás jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Petrits Mézeskalács Kft által forgalmazott áruk nem tartoznak a 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet hatálya alá. A forgalmazott áruk köre nem jótállás kötelezett.
Áruinkra azok sajátosságaira tekintettel jótállást nem vállalunk.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet hatálya alá eső áruk forgalmazása esetében a vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve áruszavatossági (termékszavatossági) és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ez alól a 45/2014(II.16.) Korm. rendelet 29. § (1) c) és d) pontjai alapján kivételt képeznek az olyan nem előre gyártott áru, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy olyan áru, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtunk;, hiszen ezeket kifejezetten a Vásárló személyes igényei alapján készítjük, illetve süteményeink, melyek felbontás után romlandóak.
Az elállási/felmondási határidő áru adásvételére irányuló szerződés esetében:

attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
több áru szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.
több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Szekszárd. Munkácsi u. 8/A. 7100; telefon:20/9510687; E-mail: info[kukac]mezeskalacs.hu)

Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebből a célból felhasználhatja elállási/felmondási nyilatkozatmintánkat, melyet letölthet, ha ide kattint.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát fenti elérhetőségeink egyikére.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az árut saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az “az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

A megrendelő hozzájárulása:
A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeket ismeri és elfogadja.
Letölthető változat